ห้องสมุดเปิดช่องทางการรับข่าวสารเพิ่มเติม

ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถรับบริการข่าวสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการเปิด-ปิด ของห้องสมุดในกรณีพิเศษได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านทาง facebook ของห้องสมุดคณะไอทีได้อีก 1 ช่องทางค่ะ

Advertisements
Aside

SIT Library's Blog (คณะไอที)

      ห้องสมุดเป็นสถาบันที่มีเกียรติ  เป็นบริการความรู้ที่เป็นคุณแก่สังคม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาห้องสมุด เพื่อสร้างความมั่งคงแก่สถาบันห้องสมุด และเพื่อให้สถาบันห้องสมุดเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของประชาชน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณสำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1  จรรยาบรรณต่อผู้ใช้

 • ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ใช้ก่อนอื่น
 • ต้องใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างเต็มความสามารถ
 • ต้องใช้ความเสมอภาคแก่ผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื่อชาติ ศาสนา สังคม

 หมวดที่ 2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 • ต้องประพฤติตนอันเป็นการเชิดชูเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพ
 • ต้องศึกษา แสวงหาความรู้ตามมาตรฐาน และพัฒนาตามนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในวิชาชีพ
 • ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อวิชาชีพ
 • ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

 หมวดที่ 3 จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน

 • ต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ
 • ต้องเคารพและยอมรับมติของที่ประชุม
 • ต้องรักษา แสวงหามิตรภาพและเครือข่ายระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ
 • ต้องยึดมั่นในคุณธรรมและพรหมวิหารในการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมวิชาชีพ

 หมวดที่ 4   จรรยาบรรณต่อสถาบัน

 • ต้องรักษาประโยชน์และชื่อเสียงของสถาบันที่สังกัด
 • ต้องร่วมมือและปฏิบัติงานตามนโยบายที่สังกัด เพื่อธำรงชื่อเสียงและเกียรติภูมิ
 • ต้องรักษาชื่อและทรัพยากรของสถาบัน ไม่พึงแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ

 หมวดที่ 5  จรรยาบรรณต่อสังคม 

 • ต้องเป็นผู้นำสังคมอย่างเข้มแข็ง
 • ต้องอุทิศตนให้ประโยชน์ต่อสังคมด้วยการใช้วิชาชีพโดยสุจริต
 • ต้องผดุงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและความมั่งคงต่อสังคม

อ้างอิงจากสามาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

View original post

KI Day ครั้งที่ 13 : Google Apps Calendar

พบกันอีกแล้วค่ะ กับ KI Day ในครั้งนี้ เรื่อง Google Apps calendar จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีคุณสุเมธ มณีศาสตร์ ซึ่งเป็น Computer Specialist ของคณะไอที มาเป็นวิทยากรกับเราในครั้งนี้  การจัด KI Day ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานเรารู้จักและเปิดใช้งาน KMUTT Google Account ของตนเองและสามารถที่จะใช้งาน Google Calendar สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะไอที ภายใต้ Google Calendar Account ที่ชื่อ sitcal (SIT Calendar) ซึ่งเป็นการประยุกค์เอา Google app มาใช้ในงานของหน่วยงานภายใน ทำให้การติดตามข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 18 ท่านค่ะ   ท่านใดสนใจเอกสารประกอบการเรียนรู้สามารถ download ได้เลยค่ะ

KI Day ครั้งที่ 13 Google Apps Calendar

KI Day ครั้งที่ 12 : Microsoft Office 2013

KI day ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 12 แล้วที่ทางห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินโครงการมา ในครั้งนี้เป็นเรื่อง Microsoft Office 2013 ซึ่งเป็นเรื่องที่พนักงานในหน่วยงานของเราต้องการให้จัดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในงานประจำให้ทำงานได้ ง่ายและสะดวก ลดเวลาในการทำงานเกี่ยวกับ MS Word และ MS Excel จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง Training 1 โดยมี คุณสุกานดา เกิดพูล ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากรให้กับเรา   มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 17 ท่าน  รายละเอียดในการอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่มาก ถ้าท่านสนใจในเอกสารประกอบการเรียนรู้ สามารถ download ได้จากที่นี้ค่ะ  KI Day ครั้งที่12 หลักสูตร Microsoft Office 2013

ประกาศ ห้องสมุดปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.45-13.30 น.

ประกาศปิดให้บริการ

ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.45-13.30 น. เนื่องจากมีประชุมประจำเดือนของคณะ

จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

KI Day ครั้งที่ 11 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

เป็นครั้งที่ 11 แล้วค่ะ ของการจัดกิจกรรม KI Day สำหรับครั้งนี้เป็นเรื่อง “การสร้่างเว็บไซต์ด้วย Google Sites”  วิทยากรที่น่ารักของเราคือ คุณ ปาณิสรา พรหมดี และ คุณ วรภัทร มีพันธุ์  ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จัดขึ้นใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.  จัดเป็นสองช่วง เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ การสร้าง Site สร้าง Menu การใช้ tool พื้นฐาน การใช้งาน gadget เพิ่มปฏิทิน เพิ่มเอกสาร แทรกรูปภาพ สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่นี้ค่ะ

ภาพกิจกรรม KI Day ครั้งที่ 11

ภาพกิจกรรม KI Day ครั้งที่ 11

 

KI Day ครั้งที่ 10 ชาวไอทีสุขภาพดีด้วย…โยคะ

วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KI’Day (Knowledge Interchange Day) ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษ เพราะเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ไม่จบในครั้งเดียว “โครงการชาวไอทีสุขภาพดีด้วย โยคะ” ได้จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน 2556 โดยนัดวันกันที่หลาย ๆ ท่านสะดวกพร้อมกันเพื่อร่วมกิจกรรม โยคะ ร่วมกัน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) เราได้ คุณอนุตรา พรวดี เป็นวิทยากร ซึ่งมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการฝึกและเล่น โยคะ ที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวคณะไอที (SIT) ซึ่งหลังจากโครงการนี้จบลง วิทยากรของเรา คุณอนุตรา พรวดี คงมีโครงการดี ๆ เกี่ยวกับสุขภาพในลักษณะแบบนี้ให้พวกเราไ้ด้สุขภาพดีกันอีกแน่นอน ต้องขอบคุณวิทยากรมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ภาพประกอบ KI Day ครั้งที่ 10 วิทยากรโดย คุณอนุตรา พรวดี

ภาพประกอบ KI Day ครั้งที่ 10 วิทยากรโดย คุณอนุตรา พรวดี